Přijímání žáků do 6. ročníku - třída s rozšířenou výukou jazyků

školní rok 2022/2023

Termín podání přihlášky:     29. dubna 2022

Termín přijímacího řízení:   10. května 2022

 

Místo: 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331

Počet přijímaných žáků: 1 třída, maximálně 26 žáků

Přihlášku zašlete poštou, elektronicky (skola@3zsrako.cz), nebo doručte osobně do kanceláře školy.

Přihláška ke stažení ve formátu doc., pdf., nebo k vyzvednutí v kanceláři školy.

K přijímacímu řízení se uchazeči dostaví v den konání zkoušky v 8.15 hod před budovu školy.

S sebou: psací potřeby a vysvědčení, nebo výpis z vysvědčení z 1. pololetí 5. ročníku

Forma přijímací zkoušky: písemný test z anglického a písemný test z českého jazyka v rozsahu učiva daném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Délka trvání každého testu - 60 min.

Kritéria přijetí:
 - výsledky zadaných testů ( max. 80 bodů)
 - studijní výsledky z českého a anglického jazyka na konci 4. ročníku a v pololetí 5. ročníku (max 20 bodů) 
 - v případě rovnosti bodů o pořadí rozhoduje: 
                  1. větší počet bodů získaných v části přijímací zkoušky z anglického jazyka
                  2. větší počet bodů získaných v části přijímací zkoušky z českého jazyka
                  3. větší počet bodů získaných za prospěch

Informace o výsleku přijímacího řízení:
Výsledky budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče v prostorách školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Přijatí uchazeči, kteří jsou žáky naší školy, obdrží zprávu v systému Škola Online

Úprava výuky ve třídě s rozšířenou výukou jazyků:

6. ročník – od 6. ročníku budou mít žáci 1hod týdně výuky AJ navíc
              - žáci se budou moci přihlásit do kroužku španělštiny
7. ročník – volba druhého cizího jazyka bude rozšířena o nabídku španělštiny (kromě RJ, NJ)
8. ročník – nabídka volitelného předmětu zaměřeného na přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám

 další aktivity a projekty zaměřené na rozvoj jazykových schopností a dovedností

– např. zahraniční zájezdy, návštěva divadelních představení v anglickém jazyce apod.