Celoroční motivační hra

Školní rok 2022/2023

 PLANETA ZEMĚ A VESMÍR

Celoroční motivace činnosti zajišťuje

-           Ucelenou činnost v ŠD (mající logičnost, návaznost)

-           Atraktivnost činností

-           Spolupráci mezi odděleními – vzájemnou inspiraci

ZDROJE:                       film E.T. Mimozemšťan

                                    Film Hvězdná brána

                                    Film Cesta do pravěku

                                    Internet

                                    Knihy o vesmíru

ETAPY CEDRHRY :

 1. Etapa =  T. MIMOZEMŠŤAN NA PLANETĚ ZEMI

Na planetě Zemi zůstane nedopatřením E. T. Mimozemšťan. Děti ho najdou, ujmou se ho a starají se o něj = vysvětlují, jak to na naší planetě Zemi chodí.

 1. Etapa =  HVĚZDNÁ BRÁNA = CESTOVÁNÍ VESMÍREM

Děti pomocí hvězdné brány budou cestovat z planety na planetu a budou prožívat s tím spojená dobrodružství.

 1. Etapa =  PLANETA ZEMĚ

Děti se vrátí zpět na planetu Zemi a zkoumají její vývoj a krásu přírody.

Děti budou SAMY SEBE během celého roku ZDOKONALOVAT = plnit ZKOUŠKY JEDNOTLIVCŮ

 

 1. Etapa = ČLOVĚK A JEHO SVĚT (září – listopad)

         „E.T. MIMOZEMŠŤAN NA PLANETĚ ZEMI“

Na planetě Zemi zůstane nedopatřením E. T. Mimozemšťan. Děti ho najdou, ujmou se ho a starají se o něj = vysvětlují jak to na naší planetě Zemi chodí

Lidé kolem nás = rodina, spolužáci, kamarádi, dospělí, komunikace, mezilidské vztahy

-           Každý člověk má své jméno (seznámení se navzájem, pojmenování E.T.)

-           Každý člověk má svou rodinu, sousedy (jiná oddělení ŠD)

-           Pravidla života v ŠD  (seznámení se s řádem ŠD)

-           Pravidla slušného chování (mezilidské vztahy)

-           Komunikace (dorozumívání – řeč, pantomima, kresba)

Místo kde žijeme = domov, škola, cesta do školy

-           ZŠ, ŠD, třída (pečujeme o ní, uklízíme, zdobíme, aby nám v ní bylo dobře)

-           Kdo kde bydlí (práce s mapou)

-           Kde koho najdeme v ŠD i ZŠ (interiéry ŠD)

-           Cesta do školy (dopravní výchova, dopravní prostředky)

-           Svět kolem nás (stát – světadíl – planeta – galaxie a jejich obyvatelé)

Člověk a jeho zdraví = oblékání, hygiena, stravování, udržování tělesné kondice

-           Šatny, oblékání

 -          Hygiena před jídlem

-           Kultura stolování, správná životospráva, pitný režim

-           Udržování tělesné kondice

-           Zdravověda

Zkoušky „ČLOVÍČKA“ (sebezdokonalování sebe sama)

 • Oblékání (zabydlení v družinové šatně, samoobslužnost)
 • Stravování (stolování ve školní jídelně)
 • Člověk není robot – lidské tělo (složení, opravy – zdravověda), lidské city, smysly
 • Dorozumívání (pantomima, kreslení = hra „aktivity“)
 • Chování (dobré skutky)
 • Myšlení ( mozkolamy)

Výstupy :

 • Cedrhra „Objevení E.T.Mimozešťana“ (září)

 

 1. Etapa = ČLOVĚK = PRÁCE A ZÁBAVA ( prosinec – únor)

„HVĚZDNÁ BRÁNA – CESTOVÁNÍ VESMÍREM“

Děti pomocí hvězdné brány budou cestovat z planety na planetu a budou prožívat s tím spojená dobrodružství.

Lidé a čas = historie – tradice, současnost, časové proměny, hodiny

-           Tradice = vánoční svátky (každá země slaví jinak)

-           Časové proměny (lidé dříve a dnes) – posun v čase

-           kolik je hodin

Práce

-           Povolání = význam povolání pro společnost, pro člověka – obživa, seberealizace

            (povolání rodičů, čím budu já)

-           Peníze a jejich hodnota, různá měna, obchodování

-           Technické vynálezy (kosmické lodě, hvězdná brána, stroje = roboti- pomocníci člověka)

Umění a kultura= zábava

-           Zpěv + hudba

-           Tanec

-           Divadlo

 

Zkoušky jednotlivců „SG 1“ = vojenský výzkumný tým

 • poznání – planety
 • dovednost – technika – jemná motorika
 • zdatnost – tělesná kondice
 • myšlení – mozkolamy
 • charakter – dobré skutky

Výstupy :        mobilní planetárium (leden)

                        Výcvikové středisko (leden)

                        Cestování vesmírem (únor)

                        Mimozemšťanské tancování (line dance – příprava na DZO)(březen)

 

 1. Etapa = ČLOVĚK A PŘÍRODA (březen – červen)

„PLANETA ZEMĚ – její vývoj a krásy“

Po cestování galaxií se děti vrátí zpět na naši planetu Zemi. Uvědomí si jak je krásná, a že je potřeba se o ni starat, aby tu byla i pro další generace.

Životní prostředí – soužití s přírodou. ekologie

-           Voda, země, vzduch

-           Pozorování přírody

-           ochrana přírody (planeta není skládka – ekologie – třídění a recyklace odpadů)

-           úklid venkovních prostor

Vznik života na zemi

-           Pravěk

-           Doba ledová

-           Člověk neandrtálský

-           Členění planety = světadíly a jejich obyvatelé

-           současnost

Rostlinná říše

-           Oslava jara (velikonoce)

-           Poznávání rostlin, stromů – školní zahrada

-           Ozdobné koláže z přírodnin

-           Barvy přírody

Živočišná říše

 • dinosauři
 • zvířata u nás, exotická zvířata
 • „červená kniha“ ohrožených druhů

Zkoušky jednotlivců :

 • Homo sapiens – člověk moudrý - mozkolamy
 • Archeolog– pravěcí živočichové
 • Geografik – světadíly, země
 • Antropolog – obyvatelé planety
 • Ychtiolog - ryby
 • Botanik – poznávání rostlin
 • Zoolog – poznávání savců
 • Entomolog – poznávání hmyzu
 • Ornitolog – poznávání ptáků
 • Ekolog – ekologické chování

Výstupy :       

 • Cedrhra „Cesta do pravěku“ (březen)
 • Ekologická hra ke dni Země (duben)
 • Družinové zábavné odpoledne (duben)