Pro vycházející žáky

Kariérové poradenství řídí a koordinuje výchovný poradce,  úzce v této oblasti spolupracuje se žáky a rodiči žáků, řídí práci učitelů v oblasti profesní přípravy žáků

 • organizuje besedy s pracovníky SŠ pro žáky
 • plánuje a organizuje exkurze, návštěvy dnů otevřených dveří na SŠ
 • připravuje a řídí schůzky s rodiči vycházejících žáků
 • vydává přihlášky na střední školy na základě požadavků zákonných zástupců
 • vede přehled o podaných přihláškách žáků na SŠ
 • poskytuje konzultace zaměřené na výběr střední školy
 • v rámci kariérového pradenství spolupracuje s Úřadem práce, PPP aj.

Video k výběru povolání //www.youtube.com/ - Video je dlouhé 36 minut a vzniklo s pomocí Úřadu práce ČR v rámci projektu Kariérové poradenství v praxi.

 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2022/2023

 • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2021 pro 1. kolo přijímacího řízení
 • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2022 pro 1. kolo přijímacího řízení
 • uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání k 30. listopadu a až na 2 obory vzdělání k 1. březnu, školy se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí
 • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2022; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2022

 • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2022

 • přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2022

  • 1.a 2. řádný termín - čtyřleté obory vzdělávání    12. a 13. dubna 2022
  •                                  - víceletá gymnázia                19. a 20. dubna 2022
  • náhradní termíny    - všechny obory vzdělání       10. a 11. května 2022

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání.

Časová dotace jednotné přijímací zkoušky: Český jazyk - 60 minut         Matematika - 70 minut

Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2022.

Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2022.

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání).