Pro vycházející žáky

Kariérové poradenství řídí a koordinuje výchovný poradce,  úzce v této oblasti spolupracuje se žáky a rodiči žáků, řídí práci učitelů v oblasti profesní přípravy žáků

 • organizuje besedy s pracovníky SŠ pro žáky
 • plánuje a organizuje exkurze, návštěvy dnů otevřených dveří na SŠ
 • připravuje a řídí schůzky s rodiči vycházejících žáků
 • poskytuje součinnost při podávání elektronické přihlášky
 • vydává výpis z hodnocení na vysvědčení
 • poskytuje konzultace zaměřené na výběr střední školy
 • v rámci kariérového pradenství spolupracuje s Úřadem práce, PPP aj.

Video k výběru povolání //www.youtube.com/ - Video je dlouhé 36 minut a vzniklo s pomocí Úřadu práce ČR v rámci projektu Kariérové poradenství v praxi.

 

Termíny a organizace přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2023/2024

více informací zde

 • Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2023 pro 1. kolo přijímacího řízení
 • Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají od 1.2 2024 do 20.2.2024 pro 1. kolo přijímacího řízení
 • Způsob podávání přihlášek
  • plně elektronicky prostřednictvím jednotného informačního systému (IS)
   • prokázání totožnosti s využitím prostředků pro elektronickou identifikaci (bankovní identita, identita občana)
  • v podobě výpisu z IS
   • přihláška bude vytvořena eletronicky v systému IS. Zákonný zástupce ji vytiskne, podepíše a doručí dané škole
  • v papírové podobě
 • Povinné přílohy přihlášky stanoví škola, na kterou se uchazeč hlásí.

 • uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání k 30. listopadu a až na 3 obory vzdělání k 20. únoru. Pořadí vybraných oborů uchazeč na přihlášce stanoví na základě priority
 • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2024

 • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2024

 • přijímací zkoušky do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají: 

  • 1.a 2. řádný termín - čtyřleté obory vzdělávání          12. a 15. dubna 2024
  •                                  - víceletá gymnázia                      16. a 17. dubna 2024
  • náhradní termíny    - jednotné přijímací zkoušky        29. a 30. dubna 2024

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou.

Časová dotace jednotné přijímací zkoušky: Český jazyk - 60 minut         Matematika - 70 minut

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro 1. kolo přijímacího řízení proběhne 15. května 2024 formou zveřejnění seznamu přijatých i nepřijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole  

2. kolo přijímacího řízení

Uchazeč, který nebyl přijat v 1 kole do žádného oboru vzdělávání, nebo se vzdal přijetí, může podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení.

Termín pro podání až tří přihlášek: 24. květen 2024

Jednotná zkouška se nekoná, do maturitních oborů se povinně započítává výsledek z 1. kola přijímacího řízení

Do 2. kola přijímacího řízení tedy nemůže do maturitního oboru podat přihlášku uchazeč, který v 1. kole nekonal jednotnou přijímací zkoušku