Vítejte ve vnitřním oznamovacím systému 3. základní školy Rakovník pro oznamování protiprávního jednání (whistleblowing)

Vnitřní oznamovací systém Vám umožňuje podat oznámení o jednání nebo situacích, ke kterým došlo ze strany zaměstnanců nebo členů orgánů 3. základní školy Rakovník, o kterých se domníváte, že jsou v rozporu s platnými právními předpisy. Oznámení podaná prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému jsou projednávána důvěrně, nemusíte se tedy obávat o prozrazení Vaší identity. Zaručujeme Vám maximální diskrétnost po celou dobu řešení oznámení.

Kdo může využít vnitřní oznamovací systém?

Vnitřní oznamovací systém je určen pro osoby, jejichž činnost pro 3. základní školu Rakovník je vykonávaná v souvislosti s výkonem:

- zaměstnání,

- samostatné výdělečné činnosti,

- práv spojených s členstvím v právnické osobě,

- funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povoláván,

- dobrovolnické činnosti,

- odborné praxe a stáže, nebo

- práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění.

Prací se rozumí i ucházení se o práci nebo jiná obdobná činnost.

Vaše oznámení

Je důležité, abyste se před odesláním oznámení seznámili s interními pravidly pro zpracování osobních údajů a porozuměli jim. Žádné osobní údaje, které nejsou pro oznámení relevantní, neuvádějte.

Co lze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámit?

Oznamovat lze nejen již uskutečněné protiprávní jednání, ale i skutečnosti nasvědčující tomu, že má teprve dojít ke spáchání takového jednání (hrozící či připravované protiprávní jednání). Tento vnitřní oznamovací systém je určený pro oznamování případů, které představují:

- trestný čin,

- přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč, a

- jednání, které porušuje právní předpis EU ve vybraných oblastech.

Bližší informace o vybraných oblastech jsou dostupné níže. Prosíme, podávejte oznámení pouze tehdy, máte-li oprávněný důvod se domnívat, že jsou skutečnosti uvedené v oznámení pravdivé. Podání vědomě nepravdivého oznámení představuje přestupek a mohou z něj být vyvozeny důsledky v pracovní rovině nebo požadována náhrada škody.

Na vědomě nepravdivé oznámení se nevztahuje zákonná ochrana.

Bližší informace

Postup zpracování oznámení

3. základní škola Rakovník provede počáteční posouzení Vašeho oznámení, aby určila, zda jde o oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "zákon o ochraně oznamovatelů "). V případě, že jde o oznámení ve smyslu zákona, dále se posuzuje, zda je oznámení důvodné a zda vyžaduje přijetí nápravných opatření. Vaše oznámení bude vyřizovat příslušná osoba pověřená naší společností. O přijetí oznámení Vás budeme informovat do sedmi dnů. Každému oznámení bude přiděleno jedinečné číslo případu. Při odeslání oznámení obdržíte ověřovací kód. Pomocí ověřovacího kódu můžete zaslat další informace k případu, komunikovat s příslušnou osobou. Do třiceti dnů Vám sdělíme, jak bylo Vaše oznámení vyřízeno. Budeme Vás také informovat, pokud na základě Vašeho oznámení přijmeme jakákoliv nápravná opatření. Vaši totožnost nesdělíme třetí osobě bez Vašeho souhlasu. V případech, kdy to vyžaduje zákon, však Vaši totožnost musíme sdělit orgánům veřejné moci. Při takovém postupu Vás budeme předem informovat.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které obsahuje Vaše oznámení, budou zpracovávány v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů 3. základní školy, a to za účelem plnění povinností této společnosti na základě zákona o ochraně oznamovatelů po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Stejně tak budou zpracovány další osobní údaje, pokud to bude potřeba pro posouzení důvodnosti Vašeho oznámení nebo pro přijetí opatření na základě Vašeho oznámení. Prosíme, neuvádějte do svého oznámení osobní údaje, které nejsou pro obsah oznámení důležité.

Externí oznamování

Oznámení je možno učinit rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeném u Ministerstva spravedlnosti, a to vyplněním formuláře dostupného níže. Pro co nejrychlejší a nejefektivnější řešení oznámení doporučujeme využít interní oznamovací systém.

Externí oznamovací systém

Příslušná osoba

Příslušnou osobou ve 3. základní škole Rakovník je: Radek Folda                             

Podat oznámení přes webový formulář

Podat oznámení e-mailem