Historie školy

3. základní škola vznikla 1. září 1964 oddělením od SVVŠ a sídlila v budově dnešního gymnázia Z. Wintra. Na 1. stupni bylo v tomto školním roce 8 tříd, na 2. stupni 9 tříd. Školu navštěvovalo více než 500 žáků. Během školního roku bylo pokračováno v budování odborných pracoven.Učitelský sbor nebyl ještě pevně stabilizován, na škole bylo 6 dálkově studujících.

V roce 1965/66 se počet tříd na 2. stupni zvýšil na 10. Protože nebyl dostatek učeben, bylo v 1. až 5. ročníku zavedeno vyučování na směny. Rozhodnutím ONV – odboru školství musela škola předat 3 učebny SVVŠ. Proto vedení školy přijalo provizorní dřevěnou budovu Na Spravedlnosti. Připravilo ji i za pomoci rodičů k začátku nového školního roku.

V následujícím školním roce se tedy z hlavní budovy odstěhoval celý 1. stupeň, a tím bylo odstraněno směnné vyučování. V dalším školním roce se dvě třídy školy musely přestěhovat do budovy bývalé zvláštní školy tzv. „Omáčkovny", neboť SVVŠ byly předány další 2 učebny. To již měla 3. ZŠ 26 tříd a celkem 603 dětí.

Protože školou povinných dětí stále přibývalo, byla v sedmdesátých letech zahájena výstavba nového školního areálu na Zátiší. Od druhé poloviny školního roku 1980/81 již probíhaly přípravy na zahájení výuky v pavilonu A nové školní budovy. Do úklidu nových prostor školy se zapojili jak učitelé, tak i žáci se svými rodiči.

 Školní rok 1981/82 znamenal přelom v dějinách školy a to zahájení výuky v nových moderních prostorách, byť zatím pouze v jednom pavilonu. V průběhu roku byla uvedena do provozu školní jídelna a v nadcházejícím školním roce i další pavilony školy. Konečně tedy po mnoha letech byly všechny třídy včetně školní družiny umístěny v jednom moderním areálu. Osmdesátá léta se pak nesla v duchu postupného dovybavování školy a neustálého nárůstu počtu žáků. Maximální počet tříd na škole dosáhl čísla 40 a nejvyšší počet žáků byl 1156 v roce 1985/86.

V době svého maximálního rozmachu se škola potýkala s prostorovými problémy. Nejhorší byla situace v zimních měsících při výuce tělesné výchovy, kde jedna tělocvična naprosto nepostačovala a výuka probíhala ještě ve sportovní hale, v plaveckém bazénu a na zimním stadionu. Od počátku devadesátých let díky demografické křivce počet žáků postupně klesal, což umožnilo budování odborných pracoven a postupnou modernizaci školy.

1. ledna 1993 škola jako jedna z prvních v regionu vstoupila do právní subjektivity. Na počátku 21. století byla provedena výměna oken a zateplení pavilonu A. Škola se též dočkala druhé tělocvičny a sportovní zázemí školy získalo i rekonstrukcí lehkoatletického oválu, kde byla škvára nahrazena moderním gumovým povrchem.

V letech 2012 – 2014 byl realizován projekt Snížení energetické náročnosti budov 3. ZŠ Rakovník, během něhož byla provedena výměna oken ve zbývajících pavilonech školy a zároveň bylo provedeno zateplení těchto pavilonů a to včetně střech. V současnosti představuje 3. základní škola nejkomplexnější, moderní, dobře vybavené školské zařízení regionu.