Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Poskytování poradenských služeb na školách se řídí vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ŠPP je přímo podřízeno řediteli školy, vedoucím ŠPP je výchovný poradce.

Poradenské služby škola poskytuje žákům, zákonným zástupcům (ti poskytují souhlas s nabídkou služeb žákovi) a pedagogickým pracovníkům.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum.

Cíle činnosti

 • Poskytování poradenských služeb v rámci ŠPP sleduje následující cíle:
 • prevence školní neúspěšnosti a sociálně patologických jevů
 • vytvořit zázemí pro vytváření a realizaci preventivních programů školy
 • poskytování kariérového poradenství
 • rozšířit podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků
 • podporovat pozitivní sociální klima školy
 • prohloubit včasnou intervenci při vzniku problémů u žáků a třídních kolektivů
 • poskytovat metodickou podporu učitelům
 • prohloubit a zlepšit spolupráci mezi školou a rodiči
 • zajistit propojenost poradenských služeb poskytovaných školou se službami specializovaných poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP a IPS úřadů práce)

Pracovníci poskytující služby Poradenské služby budou zajišťovat tito pracovníci školy:

 • výchovný – kariérový poradce
 • speciální pedagožka
 • školní metodik prevence
 • třídní učitelé
 • učitelé výchov

Pracovní náplň poradenských pracovníků

Mgr. Hana Sarová  - výchovné a kariérové poradenství 

Mgr. Jitka Chaloupková - výchovné poradenství

Poradenská činnost se zaměřuje na pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, vyhledávání žáků, kteří potřebují zvláštní pozornost ve vzdělávání a přípravu návrhů na další péči o tyto žáky, zajišťování podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování služeb kariérového poradenství těmto žákům.

V oblasti metodické a informační zprostředkovává nové metody pedagogické diagnostiky a intervence, metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů apod.

Výchovný – kariérový poradce předává pedagogickým pracovníkům odborné informace z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dokumentací, kterou si výchovný – kariérový poradce vede, dokládá rozsah a obsah jeho činnosti, navržená a realizovaná opatření. Soustřeďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení. Veškeré informace ochraňuje tak, aby nedošlo k jejich „zneužití".

Mgr. Jolana Barnová - speciální pedagogika

Vyhledává a následně pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, rodiče, pedagogy. Pomáhá při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, v péči o žáky integrované, spolupracuje při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání – depistáž školně nezralých dětí. Poskytuje metodickou podporu pedagogickým pracovníkům. Spolupracuje s PPP, SPC a dalšími poradenskými zařízeními. Zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály.

Speciální pedagožka se věnuje nápravám SPU v českém jazyce a logopedické prevenci. Žáci, kteří jsou zařazeni do specializované skupiny, jsou vyučováni ČJ v učebně speciální pedagogiky. Zde, kromě kompenzačních pomůcek (tabulek) na stěnách, je též k dispozici počítač s výukovými i nápravnými programy a interaktivní tabule. Dalšími pomůckami jsou individuální pomůcky: tabulky, doplňovací cvičení, pomocné linky v sešitech, okraje, způsob psaní oprav, dyslektické tabulky,.... Z organizačních důvodů (každá skupina, žák, potřebuje něco jiného) se místo učebnic používají pracovní listy, vybrané z různých učebnic, ze spec. učebnic, pracovních sešitů pro žáky bez i se SPU.

Mgr.Šárka Horníková - primární prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci, kterou může doložit rozsah a obsah své činnosti. Soustřeďuje odborné zprávy a informace o žácích, kteří jsou v péči specializovaných zařízení, a navržená a realizovaná opatření pro vzdělávání těchto žáků.

ŠMP vytváří, koordinuje a podílí se na realizaci Preventivního programu školy. Metodicky vede činnost ostatních učitelů v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Spolupracuje zejména s oddělením sociální péče o děti, V případě výskytu sociálně patologických jevů se též podílí na intervenci a následné péči.

Provádí vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikovým chováním, popracuje s rodiči a třídními učiteli těchto žáků. Ve spolupráci s třídními učiteli se podílí při zachycování varovných signálů spojených se sociálně patologickými jevy.

 

Činnost ŠPP soustředí na:

 • diagnostiku problémů (nadání) žáků, intervenční podporu
 • integraci žáků a péči o ně
 • kariérové poradenství
 • zjišťování výskytu sociálně patologických jevů ve škole, sociálního klimatu třídy, školy
 • spolupráce s rodiči (zajištění souhlasu pro tyto aktivity, konzultace, poradenství)
 • podpůrné a informační programy pro žáky – jednotlivce, skupiny žáků a třídní kolektivy
 • programy sociálních dovedností, protidrogové programy, programy zaměřené na výchovu k reprodukčnímu zdraví a lidskou sexualitu (ve spolupráci s dalšími odborníky)
 • program pro budoucí prvňáčky
 • příprava školení učitelů
 • metodická pomoc a intervence