Metodik prevence

Mgr. Renata Filipová

Úřední hodiny vždy dle individuální domluvy (tel.: 313 521 965)

Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

  • vytváří Minimální preventivní program školy (MPP) a kontroluje jeho realizaci - dokument MPP k nahlédnutí zde
  • zajišťuje aktivity školy zaměřené na prevencii záškoláctví, závislostí, násilí, vandallismu, sexuálního zneužívání a dalších sociálně patologických jevů
  • spolupracuje s třídními učiteli v oblasti primární prevence
  • vyhledává a pracuje se žáky s riziky či projevy sociálně patologických jevů
  • poskytuje poradenské služby
  • spolupracuje s PPP

Základní dokumenty:

Minimální preventivní program

Krizové plány

 

Program poradenských služeb

Školní program proti šikanování

Dokumenty prevence: 

Kyberšikana - co s tím

Nikotinové sáčky 

Kratom