Metodik prevence

Mgr. Šárka Severinová

Úřední hodiny vždy dle individuální domluvy

Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

  • tvoří a kontroluje realizaci preventivního rpogramu školy
  • zajišťuje aktivity školy zaměřené na prevencii záškoláctví, závislostí, násilí, vandallismu, sexuálního zneužívání a dalších sociálně patologických jevů
  • spolupracuje s třídními učiteli v oblasti primární prevence
  • vyhledává a pracuje se žáky s riziky či projevy sociálně patologických jevů
  • poskytuje poradenské služby
  • spolupracuje s PPP