Zápis k povinné školní docházce 

Plnění povinnosti školní docházky upravuje §36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. 

 

Termín zápisu pro školní rok 2024/2025 : čtvrtek 4. dubna od 14.00 do 18.00 hod
                                                                        pátek 5. dubna od 14.00 do 17.00 hod

Zápis bude probíhat po předchozí elektronické registraci a podání elektronické přihlášky.

Elektronické přihlášení je přístupné od: pondělí 4.3.2024 na této adrese:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/3zsrako/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=825

1. Po kliknutí na uvedený odkaz vyplníte elektronickou přihlášku a zvolíte si termín a čas zápisu / stanovení termínu nemá žádný vliv na přijímání žadatelů/

2. Na e-mail, který uvedete v přihlášce, obdržíte potvrzení termínu zápisu, informace o zápisu a žádost o přijetí ke stažení

3. Dále postupujete podle pokynů v informacích k zápisu

4. 72 a 24 hodin před vámi stanoveným termínem zápisu budete e-mailovou zprávou upozorněni na konání zápisu

K zápisu zákonný zástupce doloží:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce

Průběh zápisu

  • Zápis není zkouška
  • V průběhu zápisu budou formálně zkontrolovány údaje předané zákonným zástupcem tak, jak je vyžaduje školský zákon
  • Formou rozhovoru s učitelkou a při plnění jednoduchých úkolů posoudíme připraevnost dětí ke školní docházce 

Pro školní rok 2024/2025 předpokládáme otevřít tři třídy prvního ročníku.

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte, které dovrší šestý rok před 1.září, může písemně požádat v termínu konání zápisů  - od 1. do 30. dubna o odklad povinné školní docházky za podmínek, že

  • dítě není tělesně nebo duševně vyspělé a
  • zákonný zástupce podá písemnou žádost doloženou 2 doporučujícími posouzeními - příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a zároveň odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

V případě podání žádosti o odklad postupuje zákonný zástupce podle pokynů k elektronické registraci. 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.