Zápis k povinné školní docházce 

Plnění povinnosti školní docházky upravuje §36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Termín zápisu je stanoven na období 7. - 8. dubna 2022

 

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte, které dovrší šestý rok před 1.září, může písemně požádat v termínu konání zápisů  - od 1. do 30. dubna o odklad povinné školní docházky za podmínek, že

  • dítě není tělesně nebo duševně vyspělé a
  • zákonný zástupce podá písemnou žádost doloženou 2 doporučujícími posouzeními - příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a zároveň odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

V případě podání žádosti o odklad postupuje zákonný zástupce podle pokynů k elektronické registraci. Žádost o odklad v listinné podobě ke stažení ve formátu doc. a pdf.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.