PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

23. 08. 2021

Zveřejňujeme přehled základních informací k provozu školy ve školním roce 2021/2022

Vycházíme z manuálu MŠMT, protiepidemických opatření ministerstva zdravotnictví (MZd) a aktuálních podmínek školy. Článek může být upravován v návaznosti na přijaté změny.

ZAKRYTÍ DÝCHACÍCH CEST
Při vstupu do budovy a ve společných prostorách je každá osoba povinna si zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ
středa 1. září – testování žáků 2. – 9. ročníku
čtvrtek 2. září – testování žáků 1. ročníku

pondělí 6. září – 2. preventivní testování – celá škola

čtvrtek 9. září – 3. preventivní testování – celá škola

ZAKRYTÍ DÝCHACÍCH CEST
Při vstupu do budovy a ve společných prostorách je každá osoba povinna si zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
Z této povinnosti jsou vyjmuty:
-
osoby, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto nařízení
- osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ
středa 1. září – testování žáků 2. – 9. ročníku
čtvrtek 2. září – testování žáků 1. ročníku

pondělí 6. září – 2. preventivní testování – celá škola

čtvrtek 9. září – 3. preventivní testování – celá škola

Pokud žák není přítomen ve škole v termínu testování, hlásí se ihned po příchodu do školy v kanceláři školy

K testování budou použity antigenní testy pro samoodběr.

Testování nepodstupují žáci, kteří:
-  
splňují podmínky po očkování (14 dnů po plně dokončeném testování)
-  prodělali onemocnění COVID-19 ( po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu)
-  doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
jednu z výše uvedených skutečností žák doloží prokazatelným způsobem (v papírové nebo elektronické podobě).

Pokud se žák odmítne testovat, může se zúčastnit prezenční výuky, ale musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení.

V případě odmítnutí testování i povinnosti zakrytí dýchacích cest se žák nemůže zúčastnit prezenční výuky. Takto vzniklou absenci jsou zákonní zástupci žáka povinni omluvit podle pravidel daných školním řádem.

HYGIENA

 • Po příchodu do školy provedou zaměstnanci školy dezinfekci rukou žáků. Zásady důkladné hygieny rukou pak žáci dodržují po celou dobu pobytu ve škole

 • Umytí a dezinfekci rukou žáci provádějí při vstupu do školní jídelny

 • Dávkovače s prostředky k dezinfekci rukou jsou umístěny u vstupu do školy, na toaletách, v učebnách a v dalších prostorách školy. 

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

 • Činnost školy probíhá v plném rozsahu, prohlášení o bezinfekčnosti se od žáků nevyžaduje
 • Nejsou stanovena žádná omezení počtu žáků ve třídách a v odděleních školní družiny
 • Škola aktualizuje kontakty na zákonné zástupce dětí a žáků
 • Aktuální informace škola zveřejňuje na www. stránkách a v systému Škola OnLine
 • Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen. Žádáme rodiče, aby školu navštěvovali pouze výjimečně v nezbytných případech, popřípadě si předem domluvili schůzku s vyučujícím.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID – 19

 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Naplňujeme ji tak, že zajistíme oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistíme dohled zletilé osoby. (§37 odst.3 zák. o ochraně veřejného zdraví)
 • Škola nemá povinnost zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale věnuje těmto příznakům pozornost
 • V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění u žáka škola informuje zákonného zástupce žáka o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy a zároveň jej informuje o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.