Zápis k povinné školní docházce

proběhne na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů dle §36 odst. školkého zákona  od 1.dubna do 30. dubna 2018

Termín zápisu v tomto školním roce je na naší škole stanoven na 4.- 5.dubna 2019

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6.roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Průběh zápisu má 2 části

  • formální část - při které zákonný zástupce předá požadované údaje dané školským zákonem a požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a tím naplní svou zákonnou povinnost, jde o zahájení správního řízení k přijetí k povinné školní docházce
  • motivační část - dochází k motivaci dítěte pro školní docházku a k orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti

K zápisu si zákonní zástupci přinesou

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce

V případě neúplné rodiny je nutný souhlas obou zákonných zástupců se zápisem do školy.

 

 

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte, které dovrší šestý rok před 1.září, může písemně požádat v termínu konání zápisů  - od 1. do 30. dubna o odklad povinné školní docházky za podmínek

  • dítě není tělesně nebo duševně vyspělé a
  • zákonný zástupce podá písemnou žádost doloženou 2 doporučujícími posouzeními - příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a zároveň odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

Rodiče se musí dostavit k zápisu v termínu vypsaném školou (tj. v období mezi 1. - 30.4.).

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.