CELOROČNÍ MOTIVAČNÍ HRA – PLANETA ZEMĚ A VESMÍR

Školní rok 2018-2019

Celoroční motivace činnosti zajišťuje
- Ucelenou činnost v ŠD ( mající logičnost, návaznost)
- Atraktivnost činností
- Spolupráci mezi odděleními – vzájemnou inspiraci

ZDROJE :

Film E.T. Mimozemšťan
Film Hvězdná brána
Film Cesta do pravěku
Internet
Knihy o vesmíru

ETAPY CEDRHRY :
1. Etapa = E.T. MIMOZEMŠŤAN NA PLANETĚ ZEMI
Na planetě Zemi zůstane nedopatřením E.T. Mimozešťan. Děti ho najdou, ujmou se ho a starají se o něj = vysvětlují, jak to na naší planetě Zemi chodí.
2. Etapa = HVĚZDNÁ BRÁNA = CESTOVÁNÍ VESMÍREM
Děti pomocí hvězdné brány budou cestovat z planety na planetu a budou prožívat s tím spojená dobrodružství.
3. Etapa = PLANETA ZEMĚ
Děti se vrátí zpět na planetu Zemi a zkoumají její vývoj a krásu přírody.

Děti budou SAMY SEBE během celého roku ZDOKONALOVAT = plnit ZKOUŠKY JEDNOTLIVCŮ

1. Etapa = ČLOVĚK A JEHO SVĚT ( září – listopad)
„E.T. MIMOZEMŠŤAN NA PLANETĚ ZEMI"

Na planetě Zemi zůstane nedopatřením E.T. Mimozešťan. Děti ho najdou, ujmou se ho a starají se o něj = vysvětlují jak to na naší planetě Zemi chodí

Lidé kolem nás = rodina, spolužáci, kamarádi, dospělí, komunikace, mezilidské vztahy
- Každý člověk má své jméno ( seznámení se navzájem, pojmenování E.T.)
- Každý člověk má svou rodinu, sousedy (jiná oddělení ŠD)
- Pravidla života v ŠD ( seznámení se s řádem ŠD )
- Pravidla slušného chování ( mezilidské vztahy)
- Komunikace ( dorozumívání – řeč, pantomima, kresba)
Místo kde žijeme = domov, škola, cesta do školy
- ZŠ, ŠD, třída ( pečujeme o ní, uklízíme, zdobíme, aby nám v ní bylo dobře)
- Kdo kde bydlí ( práce s mapou)
- Kde koho najdeme v ŠD i ZŠ ( interiéry ŠD)
- Cesta do školy ( dopravní výchova, dopravní prostředky)
- Svět kolem nás (stát – světadíl – planeta – galaxie)
Člověk a jeho zdraví = oblékání, hygiena, stravování, udržování tělesné kondice
- Šatny , oblékání
- Hygiena před jídlem
- Kultura stolování, správná životospráva, pitný režim
- Udržování tělesné kondice ( zkoušky jednotlivců)

Zkoušky „ČLOVÍČKA" ( sebezdokonalování sebe sama)
- Oblékání ( zabydlení v družinové šatně, samoobslužnost)
- Stravování ( stolování ve školní jídelně )
- Člověk není robot – lidské tělo (složení, opravy – zdravověda), lidské city, smysly
- Dorozumívání ( pantomima, kreslení = hra „aktivity")
- Chování ( dobré skutky)
- Myšlení ( mozkolamy)

Výstupy :
- cedrhra „Objevení E.T.Mimozešťana" (září)

2. Etapa = ČLOVĚK = PRÁCE A ZÁBAVA ( prosinec – únor)
„HVĚZDNÁ BRÁNA – CESTOVÁNÍ VESMÍREM"

Děti pomocí hvězdné brány budou cestovat z planety na planetu a budou prožívat s tím spojená dobrodružství.

Lidé a čas = historie – tradice, současnost, časové proměny, hodiny
- Tradice = Mikuláš na ledě, vánoční svátky ( každá země slaví jinak)
- Časové proměny ( lidé dříve a dnes) – posun v čase
- kolik je hodin
Práce
- Povolání = význam povolání pro společnost, pro člověka – obživa, seberealizace
(povolání rodičů, čím budu já )
- Peníze a jejich hodnota, různá měna, obchodování
- technické vynálezy (kosmické lodě, hvězdná brána, stroje = roboti- pomocníci člověka)
Umění a kultura= zábava
- Zpěv + hudba
- Tanec
- Divadlo

Zkoušky jednotlivců „SG 1" = vojenský výzkumný tým
- poznání – planety
- dovednost – technika – jemná motorika
- zdatnost – tělesná kondice
- myšlení – mozkolamy
- charakter – dobré skutky

Výstupy : mobilní planetárium (leden)
Výcvikové středisko (leden)
Cestování vesmírem ( únor)
Mimozemšťanské tancování ( line dance – příprava na DZO)(březen)

3. Etapa = ČLOVĚK A PŘÍRODA (březen – červen)
„PLANETA ZEMĚ – její vývoj a krásy"

Po cestování galaxií se děti vrátí zpět na naši planetu Zemi. Uvědomí si jak je krásná, a že je potřeba se o ni starat, aby tu byla i pro další generace.

Životní prostředí – soužití s přírodou
- Voda, země, vzduch
- Pozorování přírody
- ochrana přírody (planeta není skládka – ekologie – třídění a recyklace odpadů)
- úklid venkovních prostor
Vznik života na zemi
- Pravěk
- Doba ledová
- Člověk neandrtálský
- Členění planety = světadíly a jejich obyvatelé
- současnost
Rostlinná říše
- Oslava jara ( velikonoce)
- Poznávání rostlin, stromů – školní zahrada
- Ozdobné koláže z přírodnin
- Barvy přírody
Živočišná říše
- dinosauři
- zvířata u nás, exotická zvířata
- „červená kniha" ohrožených druhů
Zkoušky jednotlivců :
- Homo sapiens – člověk moudrý - mozkolamy
- archeolog– pravěcí živočichové
- geografik – světadíly, země
- antropolog – obyvatelé planety
- ychtiolog - ryby
- Botanik – poznávání rostlin
- Zoolog – poznávání savců
- Entomolog – poznávání hmyzu
- Ornitolog – poznávání ptáků
- Ekolog – ekologické chování
Výstupy :
- Cedrhra „Cesta do pravěku" (březen)
- Ekologická hra ke dni Země (duben)
- Družinové zábavné odpoledne (květen)

PLÁNOVANÉ AKCE ŠD 2018-2019

9/18 Cedrhra „Objevení E.T.

10/18 vystoupení v domě důchodců – svátek seniorů

11/18 Bruslení

12/18 Bruslení
Vánoční jarmark ZUŠ
Vystoupení v Domově důchodců – vánoční pásmo

1/19 Mobilní planetárium
Cedrhra „Cestování vesmírem"
Bruslení

2/19 Cedrhra „Vycvikové středisko SG týmů"
Tance mimozemšťanů
Bruslení

3/19 „Cedrhra „Cesta do pravěku"

4/19 Ekologická hra ke Dni Země
Čarodějnice
Bruslení na kolečkových bruslích
Vystoupení v Domově důchodců – velikonoční pásmo

5/19 družinové zábavné odpoledne pro děti a rodiče
Bruslení na kolečkových bruslích

6/19 Pohádkový les
Den otevřených dveří ZUŠ
Zábavné odpoledne s hasiči

7/1 letní tábor Skryje

Změna vyhrazena.